+90 242 815 22 44

KVKK

MİRAGE PARK OTELCİLİK A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR 

AYDINLATMA METNİ 

Veri sorumlusu olan MIRAGE PARK RESORT (MIRAGE PARK OTELCİLİK A.Ş.)  ‘e ait işbu konaklama tesisinde, hazırlanmış ve uygulamaya konmuş olan KVKK Politikası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu)  gereğince hazırlanmış olan bu aydınlatma metninde yer alan açıklamalarla ilgili detaylara Veri sorumlusu KVKK Politikası ve eklerinde yer alan dokümanlardan ulaşabilirsiniz. Bu cümleden olarak;     

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz
 1. Kimlik Bilgileri (ad-soyad, TCK No,  Pasaport No, doğum yeri – tarihi, medeni hal,  meslek, cinsiyet gibi)
 2. İletişim Bilgileri (adres, telefon no, e-posta adresi gibi)
 3. Konaklama ve Konum Bilgileri, voucher (seyahat kartı) bilgileri ile register kart (konaklama kartı bilgileri)
 4. Mali ve Finansal Bilgiler (banka hesap numarası, IBAN, Kredi kartı gibi)
 5. Müşteri İşlem Bilgileri (araç plakası, anket formu, ürün ve hizmet sunumuna yönelik kayıtlar, talepler, talimatlar, fotoğraflar vb.)
 6. Güvenlik Bilgileri (çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera ve ses kayıtları, çağrı merkezi yoluyla alınan kişisel veriler)
 7. İşlem Güvenliği (IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri vb.)
 8. Risk Yönetimi (yetki belgesi, imza örneği, ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler)
 9. Sağlık verileri (engellilik durumu, alerjen durumu, uyruk durumu, kronik rahatsızlıklar ve geçirilen hastalıklar)

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepler

İş bu aydınlatma metnine göre kişisel verileriniz, otomatik ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, işbirliği içinde bulunulan, sözleşme ilişkisi içinde yer alan çözüm ortakları ile faaliyette bulunmanın bir gereği olarak anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunulan üçüncü kişiler tarafından veya tarafınızdan iletilen bilgi, belgeler ve benzeri yollarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edilmektedir.

 

Bu veriler 6698 sayılı KVK Kanunu 5.maddesi çerçevesinde açık rızanız nedeniyle, bunun yanında açık rızanızın gerekli olmadığı aşağıda belirtilen şartların varlığı halinde doğrudan işlenebilmektedir. Buna göre; 

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

6698 sayılı KVKK 6. Maddesi kapsamında sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden veya aynı madde hükmüne uygun olarak kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilmektedir. Açık rızanızın bulunmaması halinde, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 

Kişisel verileriniz, KVK Kanun’un 4. 5. ve 6. Maddelerine göre, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri de dikkate alınarak aşağıda gösterilen amaçlar dahilinde işlenmektedir.

 

 1. Misafir memnuniyetinin sağlanması, hizmet kalitesinin artırılması, güvenli konaklama, rezervasyon, tatil satış işlemlerinin yerine getirilmesi,
 2. Sosyal medya ve diğer mecralarda paylaşılmak üzere anket, pazarlama ve reklamlarda kullanılması,
 3. İşyerinde müşteri, çalışan ve ilgili üçüncü şahısların kamu güvenliğinin sağlanması,
 4. Sağlık sorunlarının ortaya çıkması durumunda ilk müdahale, teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulanması,
 5. İşletmenin ve işyerinin idaresi ile faaliyetlerinin mevzuata, şirket politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi,
 6. Sözleşme, ürün ve hizmet koşullarının ifası ile üstlenilen yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi,
 7. Kamu dairelerinin ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi,
 8. Çözüm ortakları ve hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişimin gerçekleştirilmesi
 9. Finans, muhasebe, ekonomik ve parasal ilişkilerin yürütülmesi,
 10. Eğitim, seminer, kongre gibi etkinliklerin ve faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi,

 

Kişisel verileriniz, yukarıda gösterilen amaçlar dışında işlenmemektedir. İşletme tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ya da hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi için her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVK Kanunu 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre aşağıdaki şartların varlığı halinde yurt içinde veya yurt dışına aktarılabilir. 

 

6698 sayılı KVK Kanununun 5 inci maddesindeki şartların varlığı nedeniyle ya da açık rızanız doğrultusunda alınan kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve yine yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kanunun 8 inci ve 9 uncu madde hükümlerine uygun olarak işbirliği içinde bulunulan kişi kurum ve firmalara,  hissedar, tedarikçi gibi etkileşim içinde bulunulan kişi ve kurumlara hizmet alınan ya da hizmet verilen üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

 

Yeterli önlemler alınmak kaydı ile sağlığa ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilmektedir.

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, verinin alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında ve ayrıca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilmek şartıyla kişisel verileriniz yurt dışına yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulunun izninin bulunması kaydıyla açık rızanız aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

 

KVK Kurulu, yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve yurt dışına aktarıma izin verilip verilmeyeceğine; Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri, kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu, her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini, kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını, kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri, değerlendirmek ve ihtiyaç duyması halinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de almak suretiyle karar vermektedir. Kişisel verileriniz, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya sizin menfaatinizin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilmektedir.

 

Bu cümleden olarak; kişisel verileriniz kamu kurum ve kuruluşlarına şirket ortaklarına ve yetkililerine, iş ve çözüm ortaklarına tedarikçi kişi ve firmalara,  etkileşim içinde bulunulan üçüncü kişilere, misafir memnuniyetinin sağlanması, hizmet kalitesinin artırılması, güvenli konaklama, rezervasyon, tatil satış işlemlerinin yerine getirilmesi, sosyal medya ve diğer mecralarda paylaşılmak üzere anket, pazarlama ve reklamlarda kullanılması, işyerinde müşteri, çalışan ve ilgili üçüncü şahısların kamu güvenliğinin sağlanması, sağlık sorunlarının ortaya çıkması durumunda ilk müdahale, teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulanması, işletmenin ve işyerinin idaresi ile faaliyetlerinin mevzuata, şirket politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, sözleşme, ürün ve hizmet koşullarının ifası ile üstlenilen yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi, kamu dairelerinin ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi, çözüm ortakları ve hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişimin gerçekleştirilmesi, finans, muhasebe, ekonomik ve parasal ilişkilerin yürütülmesi, Eğitim, seminer, kongre, parti, doğum günü, evlilik, düğün, nişan ve yıldönümü gibi özel gün etkinliklerinin ve faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun kapsamında veri sahibi yani ilgili kişi aşağıda belirtilmiş olan haklara sahiptir.

  1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Yanlış işlenen ve düzeltilmesi istenen kişisel veriler ile imha edilmesi istenen kişisel verilerle ilgili olarak aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz şikayet haklarını kullanabilmeleri için öncelikle aşağıdaki iletişim kanallarını kullanarak kişisel veri sorumlusuna başvurmanız gerekmektedir. Bu yol tüketilmeden KVK Kurulu’na şikâyet yoluna gidilememektedir.

 

Talebiniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde veri sorumlusu olarak şirketimiz tarafından cevaplandırılmaktadır.

 

Başvurunuzun reddedilmesi veya verilen cevabın yetersiz bulunması yahut süresinde başvurunuza cevap verilmemesi durumunda KVK Kurulu’na şikâyet hakkını kullanabilir ya da doğrudan yargı yoluna başvurabilirsiniz.

              

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri:

 

MIRAGE PARK RESORT HOTEL,

Göynük Mah. Ahu-Ünal Aysal Cad. No:29/1 Kemer – ANTALYA

 

info@mirageparkresort.com.tr

 

 1. Kişisel Verilerinizin Saklama Süresi

Yukarıda belirtilen yöntemlerle ve belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesi gereken kişisel verileriniz kanunda belirtilen zaman aşımı ve hak düşürücü süreler de dikkate alınarak veri envanterinde belirtilen süre kadar saklanır. Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veya mevzuat uyarınca verilerinizin işlenmesi için zorunlu kılınan süreler sona erdiğine, Şirketimiz tarafından resen en geç altı aylık periyotlarda veya talebiniz üzerine en geç otuz gün içinde imha yöntemlerinin herhangi birisi kullanılarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

Kişisel verilerinizin silinmesi, ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

 

Kişisel verilerinizin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

 

Kişisel verilerinizin anonim hale getirme, verilerin uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesidir.

 

Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan işlemler tutanak altına alınır. Kamusal gereklilikler karşısında bu tutanaklar 5 yıl süre ile saklanır.

 

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

MIRAGE PARK RESORT

(MIRAGE PARK OTELCİLİK A.Ş.) 

REZERVASYON

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. GİZLİLİK POLİTİKASI